Saturday, 20 April 2013


PANDUAN PENULISAN KERJA PROJEK PENGAJIAN AM STPM (900/4)
                       

Kepada calon-calon Pengajian Am STPM (900/4),
Saya muatkan di sini panduan umum penghasilan kerja projek mengikut urutannya bagi subjek Pengajian Am STPM Kertas 900/4 bagi Sistem Pentaksiran Baharu STPM untuk panduan calon-calon.


PANDUAN UMUM

SINOPSIS

a. Calon boleh menulis sehingga 150 patah perkataan dalam satu perenggan
    sahaja.
b. Menyatakan tajuk, objektif kajian, lokasi kajian, kaedah kajian, dapatan kajian,
    dan rumusan / kesimpulan kajian.


SENARAI KANDUNGAN

a. Calon hendaklah menulis senarai kandungan yang mengandungi semua bahagian  
    yang terdapat dalam kerja projek.


PENGHARGAAN

a. Calon hendaklah menulis aspek ini.
b. Nyatakan penghargaan.
    Contoh : Penghargaan kepada guru dan pihak sekolah, ibu bapa, rakan-rakan, 
                   responden, atau orang sumber yang diwawancara(nyatakan nama penuh
                   mereka).


PENGENALAN

a. Memberi definisi konsep.
b. Menyatakan apa sebenarnya yang hendak dikaji mengenai isu tersebut.
c. Cari ¾ terbitan mengenai isu tersebut – bahan-bahan boleh didapati daripada 
    internet, akhbar, buku-buku, majalah, terbitan berkala, dan sebagainya.
d. Mengolah semula maklumat tersebut untuk ditulis dalam bahagian pengenalan ini. 
    (Bahan-bahan yang digunakan hendaklah disimpan untuk ditulis pada bahagian  
    rujukan dan disertakan sebagai lampiran.
e. Menyatakan konsep kendalian jika perlu.


OBJEKTIF KAJIAN

a. Menggunakan kata kerja yang sepatutnya.
    Contoh :
    Mengenal pasti…, mengkaji…, mengukur.., membandingkan..,


LOKASI KAJIAN

a. Maklumat yang ditulis jangan terlalu panjang, cukup sekadar pembaca tahu
    lokasi kajian.
b. Sertakan peta, gambar foto untuk menjelaskan lokasi tersebut.


KAEDAH KAJIAN

a. Nyatakan kaedah bagaimana mendapatkan responden dan berapa bilangannya sama
    ada secara rawak dan sebagainya.
b. Penggunaan Skala Likert paling popular dalam kajian sains sosial untuk
    mendapatkan maklumat daripada responden. (lazimnya skala 1 hingga 5). Calon
    juga boleh menggunakan skala 1 hingga 3.
c. Menyatakan cara mendapatkan maklumat.
    Contoh :
    Melalui sumber premier (soal selidik, temu bual, pemerhatian), sumber sekunder   
    (rujukan internet, buku-buku ilmiah, dan sebagainya).
d. Menyatakan cara memproses data.


DAPATAN KAJIAN

a. Menyatakan data asas / nombor mutlak /peratusan (huraian secara kuantitatif dan  
    kualitatif)
b. Huraian hendaklah menjawab objektif kajian.
c. Lazimnya bahagian ini mengandungi jadual, graf, carta, rajah, gambar rajah yang
    boleh menunjukkan dapatan kajian kepada pembaca.


RUMUSAN/KESIMPULAN

a. Calon hendaklah menulis rumusan sendiri berdasarkan dapatan kajian.


RUJUKAN

a. Menulis rujukan hendaklah menggunakan gaya dewan.
b. Segala maklumat yang digunakan dalam penulisan perlu dinyatakan dalam bahagian     rujukan.


LAMPIRAN
a. Sertakan lampiran bahan-bahan yang perlu sahaja.
    Contoh :
    -  Contoh borang soal selidik.
    -  Gambar-gambar berkaitan kajian.
    -  Surat-surat kebenaran.


SELAMAT MAJU JAYA
PANDUAN UMUM MENGHASILKAN KERJA PROJEK PENGAJIAN AM STPM (900/4)

Kepada calon-calon STPM yang mengambil Kertas Pengajian AM (900/4).

Saya perturunkan di sini panduan ringkas untuk menghasilkan kerja projek bagi subjek Pengajian Am STPM Kertas 900/4 bagi Sistem Pentaksiran Baharu STPM untuk panduan calon-calon melaksanakannya.

Pemilihan Tema dan Tajuk
1. Tema yang dipilih hendaklah bersesuaian dengan kemampuan calon menentukan tajuk kerja projek yang akan dijalankan.

Mengenal Pasti Isu dan Skop Tugasan
1. Calon mengenal pasti isu dan menetapkan tajuk serta skop tugasan.
2. Skop tugasan yang dimaksudkan ialah fokus kerja projek yang akan dijalankan. Penjelasan ini penting bagi memastikan penilai dapat memahami sempadan kerja projek berkenaan.
3. Skop tugasan merangkumi isu penting yang cuba diketengahkan.
4. Isu yang dipilih hendaklah merujuk kepada kampung / taman perumahan / sekolah / bandar / daerah / negeri calon.


Menentukan Objektif Kajian
1. Calon hendaklah menjelaskan hala tuju kajian dan perkara-perkara yang diharap akan dapat dicapai pada akhir kajian nanti.
2. Pernyataan ini hendaklah jelas, rasional, serta relevan dengan masalah yang dikaji.
3. Objektif hendaklah mampu dicapai dan pencapaiannya itu sewajarnya boleh diukur.
4. Calon boleh menyatakan objektif kajiannya secara khusus.
Contoh:
a. Mengenal pasti persepsi pelanggan terhadap Kedai Dobi X di Taman A;
b. Mengenal pasti strategi pengusaha Kedai Dobi X di Taman A.


Menerangkan Konsep Kendalian
1. Calon dikehendaki memberikan penerangan mengenai “Jargon” dalam tajuk kajian yang akan diguna.
Contoh:
a. Menerangkan maksud pelanggan.
b. Menerangkan maksud pengusaha.
c. Menerangkan maksud strategi.

Menentukan Lokasi Kajian
1. Calon digalakkan untuk memilih lokasi kajian yang sesuai, iaitu mudah dituju dan dekat dengan tempat tinggal calon.
2. Ini memudahkan pengutipan data kajian untuk dianalisis.
Contoh: Perniagaan Kedai Dobi X di Taman A. (Tugasan ini hanya tertumpu kepada Kedai Dobi X sahaja, bukan kedai dobi lain yang ada di taman itu atau di tempat lain. Oleh itu semua perkara yang hendak dikaji, hanyalah berkisar kepada kedai tersebut).

Menentukan Kaedah Kajian
1. Calon boleh menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mendapatkan maklumat.
2. Antaranya adalah seperti berikut:

a.Pemerhatian
Kaedah ini boleh digunakan semasa lawatan ke kawasan kajian. Kaedah ini digunakan untuk memerhatikan perlakuan individu atau kumpulan orang atau kawasan yang dikaji.

b.Temu bual
Kaedah ini melibatkan dua peringkat iaitu secara formal dan tidak formal. Kaedah secara formal melibatkan individu yang mempunyai jawatan/pangkat dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Temu bual ini menyentuh mengenai maklumat yang berkaitan dengan tajuk kerja projek. Manakala temu bual secara tidak formal pula berdasarkan temu bual dengan orang persendirian. Kaedah ini kebiasaannya menggunakan alat perakam suara untuk merakam perbualan dan kemudiannya digunakan untuk menganalisis temu bual tersebut.

c.Soal Selidik
Kaedah soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih tepat dan betul. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk memudahkan lagi kajian yang hendak dijalankan. Calon boleh mereka bentuk borang soal selidik yang sesuai dengan tajuk yang dikaji dan dapat memenuhi
bjektif kajian. Borang itu boleh diedarkan secara rawak kepada responden di kawasan kajian.

d.Rujukan (kajian arkib)
Kaedah ini dijalankan dengan cara merujuk kepada buku teks dan buku rujukan di perpustakaan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Di samping itu, calon juga boleh membuat rujukan internet. Kaedah ini kebiasaannya menjadi kaedah tambahan kepada kajian. Hal ini berdasarkan kepada skop kajian.
   
Menganalisis Data
a. Calon dikehendaki menganalisis data-data yang dikutip daripada kaedah kajian yang telah dijalankan.
b. Data-data tersebut dianalisis secara kuantitatif, iaitu dalam bentuk kekerapan, angka,peratusan, min / purata atau dianalisis secara kualitatif, iaitu dengan cara huraian.

Menjelaskan / Membincangkan Dapatan Kajian
a. Calon dikehendaki menjelaskan atau membincangkan dapatan kajian dalam bentuk esei bertulis dengan disertakan sama ada jadual / carta / graf bagi menyokong hasil kajian. Menghasilkan Rumusan a. Calon dikehendaki membuat rumusan atau kesimpulan daripada perbincangan.
b. Calon juga diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana hasil kajian yang dijalankan itu menepati objektif kajian yang ditetapkan.
c. Calon juga boleh menyatakan kepentingan kajian (signifikan kajian).

Monday, 9 July 2012

Bentuk dan Sistem Negara (Info Extra)


BENTUK dan SISTEM KERAJAAN

 


KONSEP NEGARA
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya sama ada politik, ketenteraan, ekonomi, sosial ataupun budayanya diatur oleh kerajaan yang berada di wilayah/negara tersebut. Kerajaan tersebut adalah bebas dan tidak terletak di bawah pemerintahan kerajaan lain.Kini terdapat 193 buah negara yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
          Kerajaan adalah organisasi yang mempunyai kuasa untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dalam sesuatu kawasan tertentu.


SISTEM NEGARA
Sistem politik yang diamalkan di setiap negara dan kerajaan adalah berbeza berdasarkan ideologi politik yang digunakan. Antaranya seperti berikut :

Demokrasi
              Demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan yang mana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal samada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi adalah dipanggil negara atau kerajaaan yang demokratik. 

Komunis
Komunisme merujuk kepada fahaman politik yang mana rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk mentadbir negara dan segala produk keluaran negara menjadi milik bersama rakyat. Antara pengasasnya yang paling penting termasuklah Karl Marx dan Friedrich Engels. Era kegemilangan komunisme ialah antara akhir Perang Dunia II dan tahun 90-an apabila komunisme berkuasa di Kesatuan Soviet.Sebagai teori sistem sosial, komunisme menjurus kepada sistem sosial egalitarian iaitu tanpa kerajaan, harta dan kelas. Menurut ideologi ini, semua harta dimiliki oleh rakyat, dan setiap rakyat mempunyai status sosial dan ekonomi yang sama. Menurut komunisme, agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat.    
Ideologi komunisme mula diterapkan ketika meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia pada 7 November 1917. Sejak itu komunisme disebarkan sebagai sebuah ideologi ke negara lain.
Secara rasminya ada 9 buah negara yang pernah ditubuhkan berpegang dengan fahaman komunis: 

Lenin and Stalin

Kesatuan Soviet (Kesatuan Republik Sosialis Soviet) 

China (Republik Rakyat China)

Cuba (Republik Cuba) 

Laos (Republik Demokratik Rakyat Lao) 
Vietnam (Republik Sosialis Vietnam) 
Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea) 
Yaman Selatan

(Republik Demokratik Rakyat Yaman) 

Myanmar/Burma (Republik Sosialis Kesatuan Burma) 
Kemboja/Kampuchea (Demokratik Kampuchea) 


          Walau bagaimanapun hanya 5 buah negara yang kekal memerintah di bawah komunis, iaitu 
China, Laos, Vietnam, Cuba dan Korea Utara. 

Sosialis
          Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi yang mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. Beberapa orang berpendapat Robert Owen yang berasal dari Wales, merupakan seorang sosialis yang pertama. Beliau dianggap sebagai pengasas gerakan koperasi di Britain. Beliau berkata pekerjalah yang sepatutnya menjadi tuan untuk syarikat yang mereka bekerja. Pekerja kemudiannya berkongsi keuntungan sesama mereka.Kebanyakan parti sosialis ditubuhkan semasa kurun ke-19 dan awal kurun ke-20.Antara sosialis terkenal adalah Karl Marx yang menulis buku The Communist Manifesto. Sosialis terkenal lain adalah Vladimir Lenin, James Connolly, Rosa Luxemburg, Fidel Castro, Muammar al-Gaddafi, Albert Einstein, Robert Mugabe, Ho Chi Minh dan John Lennon.

  Karl Marx

Sosialisme dan Komunisme
          Sekali imbas, perkataan "sosialisme" dan "komunisme" seolah-olah satu perkara yang sama. Tetapi pada hari ini dua perkataan ini bermaksud perkara yang berbeza. Kebanyakan orang yang bukan komunis merujuk komunisme sebagai Marxisme dan Leninisme iaitu idea-idea yang berasal dari Parti Bolshevik di Rusia.Selepas Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia, sosialisme terbahagi kepada dua. Sesetengah golongan sosialis mengikut Lenin dan dipanggil komunis. Sesetengah yang lain pula percaya kepada sistem parlimen dan mereka ini dipanggil sosial demokrat. Sosial demokrat sangat tidak bersetuju dengan komunis tetapi antara ciri mereka ini adalah menyokong konsep negara kebajikan.
  
Diktator
        Diktator merupakan seorang pemimpin negara yang berkuasa mutlak. Diktator biasanya bukan dipilih secara demokratik oleh rakyat negaranya, dan merampas kuasa melalui cara kekerasan. Seorang diktator berupaya melaksanakan undang-undang sendiri tanpa perundingan dengan pihak atau badan lain. Biasanya, diktator merupakan ketua tentera atau parti dominan satu negara.Di negara-negara Barat, istilah "diktator" biasanya dikaitkan dengan kekerasan dan penindasan yang kejam. Contoh-contoh orang yang dianggap diktator ialah Benito Mussolini dari Itali, Adolf Hitler dari Jerman, Idi Amin dari Uganda dan Francisco Franco, bekas Ketua Negara Sepanyol.

  

Monarki 

    Monarki, (dari bahasa Yunani "monos archein", bermaksud "satu pemerintah") merupakan sejenis kerajaan di mana Raja menjadi Ketua Negara. 
Monarki atau sistem pemerintahan beraja adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 buah takhta kerajaan di dunia, tetapi menurun kepada 240 buah dalam abad ke-20. Manakala pada dekad kelapan abad ke-20, hanya 40 takhta sahaja yang masih kekal. Daripada jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terhad kepada sistem perlembagaan. 

        Perbezaan di antara raja dengan presiden sebagai ketua negara adalah raja menjadi ketua negara sepanjang hayatnya, manakala presiden biasanya memegang jawatan ini buat jangkamasa yang tertentu. Namun dalam negara-negara persekutuan seperti Malaysia, Raja atau Agong hanya 
berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak wujud lagi dan kebanyakannya adalah raja berperlembagaan, iaitu raja yang terhad kuasanya oleh perlembagaan. Monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan raja atau kerajaan yang mana raja berfungsi sebagai ketua eksekutif.

 

 

NEGARA KESATUAN

 

        Bentuk negara menyatakan struktur organisasi sebagai suatu keseluruhan yang meliputi semua unsurnya atau negara dalam wujudnya sebagai suatu organisasi. Negara kesatuan (unitaris) adalah negara yang bersusun tunggal, yang mana pemerintahan pusat memegang kekuasaan untuk menjalankan urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah.bersusun tunggal berarti dalam negara hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undang-undang dasar dan satu lembaga legislatif. Bentuk negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sederhana tetapi dapat menghasilkan negara yang kuat karena hanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar.  

 Dari sudut negatifnya, dibimbangi bentuk negara ini menimbulkan pemusatan kekuasan yang birokratis sehingga dapat menghambat kelancaran urusan pemerintahan. Keburukan itu dapat dihilangkan apabila pelaksana kekuasaan negara memiliki kontrol yang tinggi terhadap diri sendiri (moral) dan ada kawalan daripada rakyat melalui melalui lembaga yang berwenang

 

 a. Negara Kesatuan Sistem Sentralisasi 

        Negara kesatuan sistem sentralisasi adalah bentuk negara  yang mana pemerintahan pusat memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dari pusat hingga daerah, termasuk segala hal yang menyangkut urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah hanya bersifat pasif dan menjalankan perintah dari pemerintah pusat. Singkatnya pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana belaka. Contoh negara yang menerapkannya adalah Jerman pada masa Hitler.

 

1. Kebaikan negara kesatuan sistem  

     sentralisasi adalah :

 

    - Terdapat keseragaman hukum di seluruh  

       wilayah negara

 

    - Pemerintahan mengurus langsung semua  

       urusan sampai ke daerah

    - Tidak memerlukan biaya yang besar

 

2. Kelemahan negara kesatuan sistem  

    sentralisasi adalah :

 

    - Bertumpuknya pekerjaan pemerintah  

       Pusat yang dapat menghambat proses

       pelaksanaan  pembangunan

    - Rakyak akan bersifat apatis dan tidak

       mempunyai tanggungjawab dalam

       pelaksanaan pembangunan di daerahnya

    - Peraturan yang dibuat pemerintah pusat

       sering tidak sesuai dengan kebutuhan

       daerah

 

b.  Negara Kesatuan Sistem Desentralisasi :

 

      Negara kesatuan sistem desentralisasi adalah bentuk negara yang mana pemerintahan pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara/memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keikutsertaan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di- sebut hak otonomi.

 

       Dalam sistem pemerintahan ini daerah membuat peraturan yang sesuai dengan kondisi daerahnya, asal peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Pemerintah pusat tidak lagi memegang kekuasaan seluruh urusan pemerintahan, melainkan hanya urusan urusan pokok saja, seperti urusan pemerintahan umum, politik, kewangan dan hubungan luar negeri.

Contoh negara yang menerapkan sistem ini ialah Indonesia.

 

1. Kebaikan dari negara kesatuan kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah:

 

    - Pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya     - Oleh sebab peraturan sesuai kondisi dan keadaan daerahnya maka rakyat dapat berperanan secara aktif dalam pembangunan untuk memajukan daerahnya

 

2. Kelemahan negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi adalah:


     - Tidak adanya keseragaman peraturan di
 seluruh wilayah negara

 

     - Sistem ini memerlukan biaya yang besar

 


NEGARA KEBAJIKAN
           Negara kebajikan adalah negara yang mana kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memberi bantuan wajib kepada rakyatnya. Negara kebajikan boleh merujuk kepada:
Penyediaan perkhidmatan kebajikan oleh negara Dalam keadaan yang ideal, kerajaan mempunyai tanggungjawab utama dalam menjaga hampir setiap aspek kebajikan rakyak. Dalam hal ini setiap aspek kebajikan dianggap hak sejagat rakyat. Penyediaan perkhidmatan kebajikan oleh masyarakat sendiri. Di kebanyakan "negara kebajikan" terutamanya di benua Eropah, perkhidmatan kebajikan disediakan oleh kombinasi badan-badan bebas, sukarelawan dan perkhidmatan kerajaan. 
           Mereka ini boleh jadi kerajaan pusat atau negeri, syarikat atau agensi yang dibiayai kerajaan, syarikat persendirian, organisasi amal atau organisasi bukan berasaskan keuntungan. Fenomena ini lazimnya lebih dikenali sebagai "masyarakat kebajikan". Negara kebajikan lazimnya ditemui di negara Scandinavia seperti Denmark, Finland, Iceland, Sweden dan Norway. Negara seperti Perancis, Jerman dan Belgium juga membelanjakan banyak wang dalam program kebajikan. Di negara Scandinavia, kerajaan mengenakan cukai yang tinggi untuk membiayai program kebajikan.

Negara Belanja Kebajikan (% dari KDNK)  KDNK per kapita (PPP US$)  
 
 
Denmark 29.2 $29,000
Sweden 28.9 $24,180
Perancis 28.5 $23,990
Jerman 27.4 $25,350
Belgium 27.2 $25,520
Switzerland 26.4 $28,100
Austria 26.0 $26,730
Finland 24.8 $24,430
                                                            Belanda     24.3  $27,190 

 

Sunday, 6 May 2012

SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM


PENGENALAN
Selaras dengan Program Transformasi Pendidikan, mulai tahun 2012, Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) melaksanakan sistem pentaksiran baharu STPM bagi memperkasakan program pendidikan di tingkatan enam. Sistem pentaksiran baharu ini adalah cetusan idea oleh mantan Ketua Eksekutif MPM, Tuan Haji Omar bin Abu Bakar (2005-2011).

SISTEM PEPERIKSAAN STPM SEDIA ADA
Peperiksaan STPM yang sedia ada dikendalikan berdasarkan kepada tempoh pengajian tingkatan enam selama 1½ tahun. Tempoh pengajian ini terdiri daripada tingkatan enam bawah yang meliputi penggal kedua tempoh persekolahan, dan tingkatan enam atas yang meliputi penggal pertama dan penggal kedua tempoh persekolahan. Peperiksaan bagi pengajian tingkatan enam adalah untuk mengukur dan menilai pencapaian pelajar yang dilaksanakan keseluruhannya melalui peperiksaan STPM pada penghujung pengajian, iaitu pada bulan November hingga Disember.

PEPERIKSAAN STPM TAHUN 2012
Pada tahun 2012, sistem peperiksaan STPM akan dijalankan dalam dua mod.

Mod pertama ialah bagi pelajar yang sedang mengikuti tingkatan enam atas pada tahun 2012. Pelajar ini merupakan kohort terakhir sistem peperiksaan STPM sedia ada yang akan menduduki peperiksaan pada bulan November hingga Disember pada tahun 2012.

Mod kedua ialah bagi pelajar tingkatan enam bawah pada tahun 2012. Pelajar ini merupakan kohort pertama sistem pentaksiran baharu STPM yang akan menduduki peperiksaan penggal 1 persekolahan tingkatan enam pada November 2012.

PUNCA KUASA
Pada 4 Januari 2012, Mesyuarat Jemaah Menteri (MJM) telah bersetuju meluluskan pelaksanaan sistem pentaksiran baharu STPM bagi menggantikan sistem peperiksaan STPM sedia ada untuk sesi pengambilan tahun 2012/2013. Keputusan ini merupakan punca kuasa untuk MPM melaksanakan sistem pentaksiran baharu STPM bermula sesi persekolahan 2012 bagi tingkatan enam bawah.

SISTEM PENTAKSIRAN BAHARU STPM
Dalam sistem pentaksiran baharu STPM, tempoh pengajian tingkatan enam adalah sama dengan tempoh persekolahan mengikut kalendar persekolahan yang dilaksanakan pada masa ini.

Peruntukan waktu pengajaran juga adalah sama seperti jadual waktu persekolahan yang sedia ada bagi tingkatan enam, iaitu lapan (8) waktu seminggu bagi setiap mata pelajaran (1 waktu pengajaran = 40 minit). Oleh itu, sistem pentaksiran baharu STPM ini tidak mengganggu dan tidak mengubah sistem persekolahan sedia ada.

Dari segi penawaran bilangan mata pelajaran juga tidak berubah, iaitu masih 23 mata pelajaran yang ditawarkan seperti yang berikut:


                                Kod     Mata Pelajaran              Kod   Mata Pelajaran  


                                900  Pengajian Am                     946  Pengajian Perniagaan
                                910  Bahasa Melayu                    948 Perakaunan  
                                911  Bahasa Cina                        950  Mathematics (M)
                                912  Bahasa Tamil                      954  Mathematics (T)
                                913  Bahasa Arab                        956  Further Mathematics
                                920  Literature in English        
                                922  Kesusasteraan Melayu         958  Information and Communications
                                        Komunikatif                                 Technology
                                930  Syariah                                 960  Physics
                                931  Usuluddin                             962  Chemistry
                                940  Sejarah                                964  Biology
                                942  Geografi                               966  Sains Sukan
                                944  Ekonomi                               970  Seni Visual


Kandungan pengajiannya dibahagikan kepada tiga bahagian kurikulum berdasarkan kelompok tajuk atau mengikut kesesuaian bidang kajian disiplin berkenaan untuk mengisi tiga penggal, iaitu Penggal 1, Penggal 2, dan Penggal 3 dalam tempoh pengajian selama 1½ tahun. Pentaksiran pencapaian pelajar akan dijalankan pada setiap penggal dan keputusan peperiksaan juga akan dikeluarkan pada setiap penggal, manakala keputusan keseluruhan peperiksaan STPM adalah berdasarkan gabungan keputusan terbaik bagi ketiga-tiga penggal.

Aspek kemahiran insaniah (soft skills) diterapkan dalam kurikulum sistem ini, yang antaranya meliputi kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, kepemimpinan, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengurusan maklumat, etika, dan lain-lain.

Dalam aspek pentaksiran pula, dua kaedah pentaksiran akan dijalankan, iaitu PBS dengan wajaran 20% hingga 40%, dan peperiksaan akhir berpusat dengan wajaran 60% hingga 80%. (Peratusan wajaran berbeza mengikut mata pelajaran).

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
PBS merupakan kerja kursus yang terdiri daripada kerja projek, kajian luar, dan kerja amali yang diperkenalkan kepada 19 mata pelajaran. Soalan/tugasan kerja kursus akan disediakan oleh MPM. Kerja kursus akan dilaksanakan sama ada pada setiap penggal atau pada penggal tertentu sahaja mengikut keperluan mata pelajaran.

Pemeriksaan PBS akan dibuat oleh guru mata pelajaran sendiri bagi sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan, manakala pemantauan dan penyelarasan PBS akan dikendalikan oleh MPM sama ada di peringkat zon atau peringkat pusat. Bagi sekolah swasta, sekolah integriti, dan calon persendirian individu, pemeriksa PBSnya akan dilantik oleh MPM. MPM juga menyediakan Manual Guru dan Manual Pelajar bagi setiap mata pelajaran untuk memberi panduan dan rujukan kepada semua yang terlibat dalam pengendalian PBS demi jaminan kualitinya.

PEPERIKSAAN
Peperiksaan akhir berpusat akan ditadbirkan pada hujung setiap penggal. Kertas peperiksaan akan disediakan dan dibekalkan oleh MPM dan pemeriksaan skrip jawapan akan dijalankan oleh pemeriksa yang dilantik oleh MPM seperti amalan sekarang.

PENGGREDAN
Sistem penggredan dalam sistem pentaksiran baharu STPM adalah sama dengan sistem STPM sedia ada. Skor (peringkat kertas peperiksaan atau komponen mata pelajaran) yang diperoleh oleh pelajar dalam setiap penggal akan dijumlahkan untuk menentukan gred keseluruhan mata pelajaran. Tiada prasyarat kelulusan gred minimum dalam sesuatu penggal untuk melayakkan pelajar mengikuti pengajian pada penggal yang berikutnya.


                                Gred Kertas     Gred Mata Pelajaran      NGMP            Status

                                        A                                A                     4.00          Lulus Penuh       
                                        A-                               A-                    3.67          Lulus Penuh   
                                        B+                              B+                   3.33          Lulus Penuh   
                                        B                                B                     3.00          Lulus Penuh 
                                        B-                               B-                    2.67          Lulus Penuh  
                                        C+                              C+                   2.33          Lulus Penuh
                                        C                                C                     2.00          Lulus Penuh
                                        C-                               C-                    1.67          Lulus Sebahagian
                                        D+                              D+                   1.33          Lulus Sebahagian
                                        D                                D                     1.00          Lulus Sebahagian
                                        F                                 F                     0.00          Gagal


MEMPERBAIKI KEPUTUSAN

Satu keistimewaan dalam sistem ini ialah pelajar dibenarkan untuk memperbaiki keputusan peperiksaan akhir Penggal 1 dan/atau Penggal 2 dengan menduduki semula peperiksaan akhir bagi penggal berkenaan pada hujung Penggal 3 (hujung tahun). Pelajar yang tidak mencapai keputusan yang baik bagi Penggal 3 boleh juga menduduki semula peperiksaan akhir Penggal 3, iaitu selepas keputusan Penggal 3 dikeluarkan. Keputusan keseluruhan peperiksaan STPM ini adalah berdasarkan gabungan keputusan terbaik bagi ketiga-tiga penggal.

KELEBIHAN
Melalui sistem ini, beban bagi pelajar untuk mempelajari kandungan kurikulum adalah kurang dan mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik bagi setiap penggal kerana skop pengajian yang dinilai pada setiap penggal adalah pada skala kecil.

Pengenalan kepada PBS dalam sistem ini adalah selari dengan hasrat KPM untuk membangunkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek serta memperluaskan peluang pendidikan kepada semua yang berpotensi. Hal ini juga berketepatan dengan hasrat KPM untuk memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian agar lebih holistik dengan menitikberatkan pendidikan berasaskan hasil (outcome-based education) yang lebih berfokuskan pelajar dan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan.

STANDARD DAN PENGIKTIRAFAN
Dari segi standard dan pengiktirafan, pentaksiran baharu STPM adalah sama dengan STPM sedia ada. Pada umumnya, kandungan kurikulum tidak berubah. Wakil Cambridge Assessment (CA), United Kingdom akan turut serta dalam Jawatankuasa Penetapan Darjah STPM ini bagi penentuan keputusan STPM. Wakil CA ini akan memberikan pandangannya mengenai analisis keputusan peperiksaan STPM bagi setiap kertas, dan membuat keputusan bersama sebagai satu persetujuan dan pengiktirafan. Selain daripada itu, Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia juga telah maklum tentang pelaksanaan Sistem Pentaksiran Baharu STPM ini.

WAWASAN
Pelaksanaan sistem ini diharapkan dapat mengangkat martabat dan memperkasakan pengajian peringkat prauniversiti di tingkatan enam supaya ia lebih berkualiti dan dapat menarik lebih banyak pelajar untuk mengikutinya, di samping dapat mentransformasikan pentaksiran dan penilaian peperiksaan STPM yang lebih holistik. Dengan pelaksanaan sistem ini akan membolehkan pelajar menyesuaikan diri kepada sistem pengajian tinggi di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) terutama dari segi membina kemahiran mengurus diri secara berdikari. Penilaian aktiviti di peringkat sekolah turut membolehkan pelajar menjalankan kajian secara persendirian dan berkumpulan manakala pentaksiran berpusat akan menjurus kepada penyediaan pelajar ke arah sistem pendidikan yang terdapat di IPT.

Sistem pentaksiran yang mesra pelajar ini dihasratkan dapat memberi peluang kepada pelajar untuk memperbaiki dan meningkatkan keputusan akademik mereka bagi melayakkan diri ke IPT dan membuka luas peluang pendidikan kepada semua warga Malaysia yang berpotensi.

Maklumat lanjut mengenai Sistem Pentaksiran Baharu STPM ini boleh dilayari melalui portal MPM: http://www.mpm.edu.my

KADAR YURAN
(a) Yuran asas                                                               RM120.00
(b) Yuran setiap mata pelajaran                                   RM  90.00
(c) Caj menduduki semula peperiksaan akhir per kertas RM  50.00

Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan dikecualikan daripada membayar yuran ini. Walau bagaimanapun, calon yang ingin menduduki semula peperiksaan akhir sesuatu penggal akan dikenakan caj sebanyak RM50.00 per kertas.

Majlis Peperiksaan Malaysia
Persiaran 1, Bandar Baru Selayang
68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan

Tel: 03-61369663
Faks: 03-61361488

Portal MPM: http://www.mpm.edu.my
Pertanyaan/aduan: ppa@mpm.edu.m
Saturday, 5 May 2012

Sekadar Panduan kepada Pelajar-pelajar...

7 Rahsia TIDAK LUPA Apa Yang Cikgu Ajar Dalam Kelas


1. Abaikan Semua Yang Lain Ketika Belajar    2. Cuba Teka Apa Yang Cikgu Mahu Ajar

3. Catatkan Pada Kertas Kosong                     4. Bayangkan Apa Yang Cikgu Sedang Ajar

5. Cepat-cepat Buat Latihan                             6. Minta Bantuan Guru Setelah Mencuba

                            7. Baca Semula Apa Yang Cikgu Ajar Sebelum 48 Jam
Friday, 4 May 2012

PENGENALAN SUBJEK PENGAJIAN AM (STPM/S900)


     FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

                    

SUBJEK PENGAJIAN AM (STPM/S900)


Mesej daripada MPM

Sukatan Pelajaran Pengajian Am yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Pengajian Am sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 2005. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Am ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Pengajian Am ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini akan memberikan pendedahan kepada calon di peringkat prauniversiti tentang hal ehwal kenegaraan Malaysia yang meliputi tajuk-tajuk seperti Malaysia Kekal Berdaulat, Malaysia Maju dan Sejahtera, serta Malaysia dan Negara Luar. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran menulis, mencari dan menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah, dan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan calon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan idea secara berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankan kerja kursus. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan Kerja Projek. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kerja projek, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka melalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan kerja tersebut. Pengalaman ini akan membantu calon dalam melaksanakan kerja kursus pada peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan. 
Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

SUKATAN PELAJARAN 900 PENGAJIAN AM


Pengenalan
Pengajian Am ialah satu mata pelajaran peringkat STPM yang menyepadukan pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam pembelajaran sepanjang hayat. Kandungan mata pelajaran ini meliputi aspek sains, sains sosial, kenegaraan, isu, dan cabaran semasa. Kemahiran yang ditekankan dalam mata pelajaran ini ialah keupayaan berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, melaksanakan kajian saintifik, serta menggunakan pelbagai bentuk komunikasi dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Mata pelajaran ini juga menerapkan kesedaran tentang pengalaman manusia dan persekitarannya termasuk warisan sendiri.
Selain itu, memupuk rasa cinta akan negara, tanggungjawab terhadap diri sendiri, orang lain, komuniti, dan masyarakat serta hormat terhadap budaya dan masyarakat lain. 
Matlamat
Sukatan pelajaran Pengajian Am berhasrat melahirkan pelajar prauniversiti yang menguasai ilmu dan mengamalkannya secara bersepadu, berfikiran matang, berkemahiran, berakhlak, dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, bangsa, negara, dan alam sejagat. 
Objektif 
1. Ilmu 
(a) Membolehkan pelajar memahami dan menghayati isu daripada pelbagai perspektif ilmu; 
(b) Mampu memahami hubung kait ilmu daripada pelbagai disiplin dan berupaya menyepadukannya; 
(c) Memahami dan peka kepada perkembangan dan cabaran perubahan semasa persekitaran, negara, dan sejagat; 
(d) Memahami dan menghayati sistem pemerintahan negara dan tadbir urus baik. 
2. Kemahiran 
(a) Berfikiran matang dengan mengaplikasi pelbagai ilmu untuk menyelesaikan pelbagai masalah berbentuk kuantitatif dan kualitatif;
(b) Berkeupayaan memahami, menganalisis, dan berkomunikasi secara berkesan; 
(c) Berkemampuan menganalisis dan mentafsir pelbagai bentuk media secara logik dan kritis; 
(d) Berkebolehan mencari dan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber;
(e) Berkebolehan belajar secara kendiri dan berterusan serta membina pengetahuan baharu dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi;
(f) Berkeupayaan menyampaikan ilmu dan pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif melalui pelbagai bentuk komunikasi;
(g) Berkeupayaan berinteraksi dan bekerjasama dalam kumpulan.
3. Nilai 
(a) Percaya dan patuh kepada ajaran agama; 
(b) Bersikap patriotik dan peka tentang perkembangan serta cabaran negara; 
(c) Bersatu demi kesejahteraan bersama; 
(d) Mengutamakan kebajikan dan kepentingan umum; 
(e) Bersikap berani dalam mengutarakan idea; 
(f) Bersikap terbuka terhadap pelbagai buah fikiran, pandangan, dan cadangan; 
(g) Berintegriti dan berkeyakinan; 
(h) Bersikap proaktif dan berdaya saing secara sihat; 
(i) Menghayati budaya kerja yang positif, kreatif, dan inovatif.

 Apa yang Perlu Dikuasai dan Diketahui 

PENGGAL 1
1 Kemahiran Belajar
   1.1 Kemahiran mencari maklumat
   1.2 Kemahiran menyoal
   1.3 Kemahiran menganalisis maklumat
   1.4 Kemahiran berfikir secara kritis
   1.5 Kemahiran menyelesaikan masalah
   1.6 Kemahiran komunikasi berkesan
2 Malaysia Kekal Berdaulat
   2.1 Negara berdaulat
        2.1.1 Konsep dan ciri
        2.1.2 Pembentukan negara Malaysia
   2.2 Perlembagaan Persekutuan
        2.2.1 Peruntukan Perlembagaan Persekutuan
        2.2.2 Sistem dan struktur pemerintahan
        2.2.3 Demokrasi dan pilihan raya
   2.3 Tadbir urus negara
        2.3.1 Takrif dan ciri-ciri
        2.3.2 Sistem dan struktur pentadbiran
        2.3.3 Pelaksanaan
        2.3.4 Kepentingan dan cabaran tadbir urus baik
   2.4 Kedaulatan Malaysia
        2.4.1 Cabaran, punca, dan penyelesaian
        2.4.1.1 Pertahanan
        2.4.1.2 Sosial dan budaya
        2.4.1.3 Ekonomi
        2.4.1.4 Politik
        2.4.1.5 Sains dan teknologi
        2.4.1.6 Integrasi dan perpaduan

PENGGAL 2

3 Alih Bentuk Komunikasi
  3.1 Linear kepada bukan linear
4 Malaysia Maju Dan Sejahtera
   4.1 Petunjuk negara maju dan sejahtera
        4.1.1 Agama dan kepercayaan
        4.1.2 Ekonomi
        4.1.3 Politik
        4.1.4 Prasarana
        4.1.5 Sosial dan budaya
        4.1.6 Ekologi
        4.1.7 Sains dan teknologi
   4.2 Ideologi, wawasan, dan dasar pembangunan negara
        4.2.1 Ideologi Negara – Rukun Negara
        4.2.2 Wawasan 2020
        4.2.3 Dasar Pembangunan Negara
        4.2.3.1 Dasar Ekonomi
        4.2.3.2 Dasar Sosial dan Budaya
        4.3 Cabaran dan penyelesaian
        4.3.1 Agama dan kepercayaan
        4.3.2 Ekonomi
        4.3.3 Politik
        4.3.4 Prasarana
        4.3.5 Sosial dan budaya
        4.3.6 Ekologi
        4.3.7 Sains dan teknologi
        4.3.8 Integrasi dan perpaduan
5 Kerja Kursus (Kerja Projek)
Setiap calon STPM sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta, dan calon persendirian individu wajib melaksanakan kerja kursus (kerja projek).

PENGGAL 3

6 Alih Bentuk Komunikasi
  6.1 Bukan linear kepada linear
7 Malaysia Dan Negara Luar
  7.1 Hubungan Diplomatik
       7.1.1 Faktor penentu dasar luar
  7.2 Penglibatan, peranan, dan sumbangan Malaysia
       7.2.1 Peringkat serantau
      7.2.2 Peringkat global
      7.3 Isu dan cabaran
      7.3.1 Sosial dan budaya
      7.3.2 Politik
      7.3.3 Ekonomi
      7.3.4 Sains dan teknologi

PEMERIHALAN PRESTASI

 Pemerihalan gred berikut menunjukkan ciri-ciri yang perlu ada bagi pencapaian sesuatu gred yang diberi di peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Pemerihalan ini merupakan satu petunjuk umum tentang hasil pembelajaran yang diperlukan pada gred tertentu. Gred yang diberikan akan bergantung kepada markah yang diperoleh melalui kertas 1, kertas 2, kertas 3, dan kertas 4 yang memenuhi keseluruhan objektif pengajaran mata pelajaran Pengajian Am. Pemerihalan ini seharusnya dilihat dalam konteks kandungan yang telah digariskan dalam sukatan pelajaran.

 Gred A 
 • Calon berupaya menjawab soalan dengan tepat dan dengan fakta yang cukup.
 • Calon memperlihatkan kemahiran kognitif, afektif, dan insaniah yang tinggi. 
 • Calon dapat menjawab soalan dengan gaya bahasa yang meyakinkan.
 • Calon menunjuk kefahaman pengetahuan tentang isu-isu yang diperoleh daripada pelbagai sumber. 
 • Calon berupaya menghubung kait pelbagai fakta dalam membincangkan sesuatu isu. Calon menggunakan pengetahuan untuk mentafsir dan menilai maklumat secara tepat, jelas, dan relevan. 
 • Calon menggunakan kemahiran menaakul, menganalisis, mentafsir, mensintesis, menilai, dan merumus. 

Gred C 
 • Calon dapat menjawab soalan dengan tepat tetapi kurang fakta.
 • Calon memperlihatkan kemahiran kognitif, afektif, dan insaniah yang sederhana.
 • Calon mengemukakan hujah yang kurang mantap. 
 • Calon menjawab soalan dengan gaya bahasa yang sederhana. 
 • Calon membuat rumusan yang kurang jitu. 
 • Calon menggunakan pengetahuan untuk mentafsir dan menilai maklumat secara jelas tetapi fakta kurang tepat. 
 • Calon dapat membincangkan sesuatu isu tetapi kurang berjaya menghubung kait pelbagai fakta.

SENARAI RUJUKAN 

Senarai rujukan di bawah ini merupakan panduan sahaja. 
1. Ahmad Atory Hussain, 2002. Kerajaan Tempatan: Teori dan Peranan di Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
2. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2001. Good Governance: Issues and Challenges, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. 
3. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2006. Pentadbiran dan Pengurusan Awam Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. 
4. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2007. Malaysia Kita: Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-Dasar Pembangunan, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. 
5. Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), 2007. Dasar-Dasar Pembangunan Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. 
6. International Law Book Services (ILBS), 2007. Malaysia Kita: Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-Dasar Pembangunan, Selangor: International Law Book Services. 
7. Kementerian Kewangan Malaysia, Laporan Ekonomi (tahunan). 
8. Kementerian Penerangan Malaysia, Buku Rasmi Tahunan. 
9. Mohd. Majid Konting, 2004. Kaedah Penyelidikan Pendidikan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
10. Perlembagaan Persekutuan (Edisi Terkini). 
11. Rancangan-Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malaysia. 
Senarai Bacaan Umum 
Bahan-bahan bacaan hendaklah terdiri daripada berbagai-bagai jenis. Antara bahan bacaan adalah seperti yang berikut. 
1. Akhbar harian 
2. Buletin dan Risalah Kerajaan 
3. Laman Web yang relevan (contohnya Agensi-agensi Awam, NGO, dan lain-lain) 
4. Majalah tempatan dan antarabangsa


IKUT RASMI PADI SEMAKIN BERISI SEMAKIN TUNDUK


SEKIAN